Ενημέρωση Γονέων

Θεωρώντας αναγκαία την ορθή ενημέρωση της φοίτησης του παιδιού
σας, καθημερινά θα λαμβάνετε ενημερωτικό έντυπο στο οποίο θα
αναγράφεται η διατροφή του παιδιού και χρήσιμες παρατηρήσεις που θα
διαπιστώνονται κατά τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο μας.
Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες στις οποίες θα μπορούν οι γονείς
να μιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα διοργανώνονται σε τακτική
βάση κι απογευματινές ενημερώσεις γονέων για την ατομική αξιολόγηση
των παιδιών.